BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị 60 KỲ ĐẾN NGÀY 04/03/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
Ngày
/
Tháng
00 22 1       1       1   1     3 1             1 1   1   2             2 1   1     1                           2   1   1   00
01 10 2                 1                       1 2   1           1   1                         1                           01
02 8   1                                           2           1 1                     1 1           1                     02
03 8       2                                                                 1   1       1   1   1               1         03
04 11 1 1 2         2                   1       1             1         2                                                   04
05 9 1                         1                 1     1           1                   2                       1 1         05
06 16     1     1 1                 1           1               1 2 1       1   1       2                   2         1     06
07 11                 1                           1                 1 1 1         1 2       1     1               1         07
08 11                                         1     1                       1           1 2   1 2   1       1               08
09 10               1         1         1                     1 1       1                 1 1       1                     1 09
10 4   1             1                                 1                                             1                     10
11 5                                                                           2                   1 1                 1   11
12 14                   1   2   1 1 1           1             1   1   1 1                       1     1                 1   12
13 13           1                         1   1 1   1 2           1   1                             1     1 1 1             13
14 9         1                           1               1   1           1           2                   1               1 14
15 5         1               1     1                                                       1 1                             15
16 16               1   1           1           1           1 1       1 1 2 1       1   1             1   1           1     16
17 10                       1                 2                             1 2 1 1                   1 1                   17
18 14   1         1           1 1 1                       1   1                 1   1           1       1           1   1 1 18
19 13                         1                 1         2 1                 1         1   1   1         2   1 1           19
20 10       2   1 1                           1                                     1         2           1       1         20
21 15           1 1   1           1     1 1 1                   1           1 2                         1             1 1 1 21
22 16               1       1 2   1 1 1         2 1     1                             1       1 1       1   1               22
23 7               1       1           1   1                                               1   1           1               23
24 10         1 1                       1                   1   1   1                           1           1       1   1   24
25 13 1   1                       1     1 1         1                             1       3       1 1   1                   25
26 16         1               1       1   1   1                     1       1 1         2           1   1 1       1     1 1 26
27 8   1       1     1 1                                           1               1           1                         1 27
28 6   1                                     1               2                       1                                   1 28
29 13 1                                         1     1             1       1   2 1   1     1       2     1                 29
30 9                           1       1               1               1             2 1         1     1                   30
31 11   1 1             2 1 1               2                                                         1           1       1 31
32 5       1                                                                           1           1                 1 1   32
33 13               1 2 2 1 1       1         1                                     1         1         1     1             33
34 15         1     1       2 1     1       1         1                                           1     1 1   2   1       1 34
35 12       2             1 1 1   1                 1   1                   1 1   1                       1                 35
36 14         2 1 2 1             1 1 1         1             1                   1               1     1                   36
37 11                                 1                         1     1   1     2               1           1 2         1   37
38 13                       2   1           1     1 1   1         1     1         2           1 1                           38
39 11       1           1                     1                   1       1     1     1       1 1                 1     1   39
40 8                                 1             1         1             1                 1       1             1     1 40
41 16                         1     2 1                       2         1   2     1 1     1   1   2                   1     41
42 11         1                             1   1   1         1           1     1         1   1     1                     1 42
43 12   1 1     1                                           1 1 1                 1 1       1 1   1                   1     43
44 13       1 1                       1     1         1         1 1                                             1 1 2 2     44
45 5                     1                   1       1                                               1                   1 45
46 12     1 1             2   1                                     1     1                       1 1         3             46
47 7           1         1                         1   1                   1   1                     1                     47
48 10               1 1             1       1                   1 1   1             1                           1   1       48
49 11     1 1           1 1       1       1             2         1                       1       1                         49
50 6                                                     1               1   1         1         1         1               50
51 7       1         1             1     1               1                                 1                         1     51
52 10         1   1   1         1               1       1             1                                   1         1 1     52
53 7         1         1                                 1 1       1     1               1                                 53
54 16       1   1             2   1 1 1     1     1               1                         2           2     1     1       54
55 7                 1                 1                     1           1   1                       1               1     55
56 12     2                   1       1 1                     1     1               1   1 1           1           1         56
57 9 1                       1               1   1   1                                             1           1       1 1 57
58 9                                   1           2   1           1   1     1       1   1                                 58
59 12   1       1               1 1                 1             1         1 1             1         1             1     1 59
60 11   1   1       1     1       1         1             1         1                         1   1               1         60
61 17 1 1             1 1     1 2       2 1   1                       1           1   1                     1 1   1         61
62 7                           1         1                             1                             1     1       1   1   62
63 9 1       1 1                 1         1         1   1                                           1       1             63
64 9             1             1             1             1   1                           2                 1     1       64
65 9   1                           1     1               1 1               2       1 1                                     65
66 6       1       1                                     1 1             1               1                                 66
67 16   1     1           2       1     1     1     1 1           1 1     1 1                               1 1     1       67
68 9             2                     1   1               1             1                   1   1   1                     68
69 8             1           1           1             1       1                               1         1           1     69
70 8                                               1         1       1               1 1           1 1                 1   70
71 13               1               1       1     1 1   1                     1               2 1   1   1         1         71
72 16     1           1           2               1       2     1   1   1     1 1           1             1       1 1       72
73 9   1           1   1                           1                           1   1                           1       1 1 73
74 17           1 1 1 1   1           1         1       1 1                       2 1         1 1   1   2                   74
75 9   1           1     1       1           1   1   1                                                   1       1         75
76 11           1 1                                       2 1     1     1   1   1                 1           1             76
77 9 2     1         1 1                 1             1                                         1                 1       77
78 8       1           1                 2                                         1     2 1                               78
79 8                 1   1     1     1           1   1                           1                         1               79
80 12 1                               3                     1 1     1         1   2                     1             1     80
81 8   1 1     1   1             1     1           1       1                                                               81
82 8             1                       1                 1   1         2                                     1       1   82
83 8   1 1                     1                     2           1                   1             1                       83
84 7         1         1   1                         1                               1           1             1           84
85 16                       1       1         1             1   1     1 1 1     1               1   1     1 3         1     85
86 7                     1                 1   1 1                               1     1                         1         86
87 12           1       1             1     1     2               1 1                                   1       1 1       1 87
88 14 1             1       1                         1     2       1     1                 1             1     1 1   1 1   88
89 6     1                     1                       1   1     1                               1                         89
90 11 1   2   1                                   1         1         1     1         1             1                   1   90
91 8                               1                 1 1             2       1                               1     1       91
92 15 1       1   1         1       1 1 2       1               2     1             1                     1         1       92
93 12 1           1   1     1                                   1   1 2                   1               1     1     1     93
94 12 1         1               1     1   2 1   1                                   1                       1         1   1 94
95 9       1   1                       1     2                 1     1         1               1                           95
96 10                       1               1     1                                   1 1   1               1       1   1 1 96
97 14     2       1       1               1                             1     1             1           1     1 3     1     97
98 7         1   1   1 1             1                                                 1                       1           98
99 10   1                 1   1                         1               1       1     2               1         1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
Ngày
/
Tháng