BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình 60 KỲ ĐẾN NGÀY 04/03/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
Ngày
/
Tháng
00 5                         1                         1                 1                                               2 00
01 15 2         1                   1         1         1 1     1                     1 1     1   1     1       1       1   01
02 12         1                           1                     1     2         1               1     3   1 1               02
03 6   1         1   1         1         1                                           1                                     03
04 6             1                         1                           2       1           1                               04
05 15   1         1               1 1 1 1                   1 1 1       1       1   1 2       1                             05
06 15 1                 1             1       1 2 2   1   2           1                   1     1         1                 06
07 12 1       1         1             1 1 1                 1     1           1 1   1     1                                 07
08 11         1           1 1             1 1                                     1       1         3           1           08
09 11   1           1   1             1                                       1   1     1 1     2                     1     09
10 7   1                           1                 1 1 1                                     1 1                         10
11 9                           1 1                 2       1 1               1                                     1   1   11
12 3           1   1       1                                                                                               12
13 7 1                               1                       1               1                           1     2           13
14 17             1   1     1 1     1 2               1 1           1                 1         3       1 1         1       14
15 15 1       1                 1         1   2       1     1   2                   1                     2           1 1   15
16 13   1               1             1 1       1     1     1 1       2                                                 1 2 16
17 9             1                                       1 1     1 1               1     1               1             1   17
18 9       1               1 1 2                                       2                         1     1                   18
19 11                 1                     1 1           2         1         1   1     1                   1             1 19
20 15           1   1 1     1 1             1   1       1       1 1                     2           1 1                 1   20
21 10   1         1     1     1 1               1         1       1 1                                   1                   21
22 11 1     1         1       2           1     1                                   1     1     1               1           22
23 7 1                                 1                                       1   1         1                 1       1   23
24 4               1                                                                       1     1               1         24
25 10                                             1 1   1   1                 1 1               1   1           1     1     25
26 17   1 1 1   3       1     1 1     1     1               1 1       1                                 1           1   1   26
27 15                           1                   1     1 1                       1       2     1 1       1   1 1 2 1     27
28 13 1 2   1           1 1       1 1               1         1 1 1                                       1                 28
29 12                             1     1     1   2 1       1                         2       1         1     1             29
30 11   1                                         1     1       1     1     1   1             1   1   1               1     30
31 13           1 1 1       2                   1     1             2                 1 1               1                 1 31
32 11                           1     1             1               1                 2     1                 1     1 1   1 32
33 11     1           2   1                     1               2                                 1   1                 2   33
34 10   1                                                             1 1                       1 1 1     2             1 1 34
35 9     1 1                           1         1               2                                         1     1   1     35
36 9             1 1   1                           1   1 1         1                         1                       1     36
37 14 1   3   1                   1                       1   1           1                   1       3         1           37
38 13             1 1     1         1                         1         1     1               1         1     1     1 1 1   38
39 17   1     1 1 1         1 1               1         1   1             1                 1 1       1         1   1 2     39
40 19                       1 2   1     1     1 1 1   1     1           2       1               1   2   1 1 1               40
41 13 1   1 1                   1           1 1     1   1 1     1           1     1                         1               41
42 6                                   1                                           1       1             1       1 1       42
43 7       1                                                                       2       1 1             1             1 43
44 10               1               1     2             1     1                 1       1 1       1                         44
45 14       2               1     2               1 1       1 1     1       1           1                     1     1       45
46 16           1         1                   1     1 1   1   1 1 2       1 1 1       1     1                       1       46
47 8           2         1 1 1                                                         2     1                             47
48 7                 1         1   1         1         1           1   1                                                   48
49 11       3       1       1           1       1                 1               1           1                           1 49
50 8 2                                               1           1     1                   1     1                     1   50
51 18             1       2       1   1     1       2 1           1   1     1       1     1 1     1           1           1 51
52 13 1           1       2 1   1 1   1               1     1                 1         1                 1                 52
53 15   1 2     1   1 2           2   1       1               1         1       1                   1                       53
54 5                 1 1 1             1                   1                                                               54
55 9   1 1                     1 1 1                                 1 1                   1               1               55
56 18       1             1               1 1         1 1   1       1 1     1 2       1 2 1               1 1               56
57 15               1   1               1           1 1 1               1           1     1       3   1     2               57
58 10   1     1 1     1                 1                               1 1   1 1                               1           58
59 11                         1 1           1 1 1               1         1 1       1               1                     1 59
60 12                         1           1 1                                     1   3         1 1     1   1 1             60
61 10                       1                     1                               1               1     1     1   2 1 1     61
62 7                       1                 1                 1                   1                           1   1     1 62
63 8                 1                 1             1 1               1 1                                     1     1     63
64 17 1 1 1 1     1           1           1 1   1           1       1       2               1   1     1             1       64
65 5     1         1   1                           1                                         1                             65
66 8           1               1       1                             1   1                                       1   1 1   66
67 6                                 1 1         1 1               1                         1                             67
68 7           1                 1                           1   2                                       1       1         68
69 6                             1                   1                                   2       1                       1 69
70 11     1         1               1           1 1           1     1                       1                 1   1   1     70
71 6                                 1   1   1                                                       1     1 1             71
72 15       1     1     1 1             1 1                       1       1     1           1           1     3         1   72
73 9         1                       1             1 1   1   1                   1       1   1                             73
74 12     1           1               1           1     1                 1 1   1 2             1           1               74
75 13         1     1 1       1                               2   1       1     1         1             1           2       75
76 13         1                               1 1 1   1                   1     1 1       1               1     2   1       76
77 11               1             1     1         1 1           1 1 1                               1   1   1               77
78 7           2                             1 1                                       1   1                   1           78
79 11                                           1                           1 3 1             1 1     2           1         79
80 8     1                         1       1             1                                         1       1 1   1         80
81 10         1               1     1                                               1   1           1   1 1   1   1         81
82 8               1           1   2     1   1                                   1           1                             82
83 9   1                                                 1           1   1         1 1                 1     1           1 83
84 12         2                                 1 1     1       1                       1 1           1 1               1 1 84
85 10 1   1             1                                               2   1   1 1                             1         1 85
86 14                   1       1 1                               1   1     2     1 1       2       1         1         1   86
87 12     2 1       2         1             1                   1         1   1   1                                       1 87
88 11 1           1   1             1             1                       1       1                           1   3         88
89 10       1     1         2               1   1                           1             1                           1 1   89
90 10                     1           1   1 1         1               1               2             1       1               90
91 7                                             1                 1     1 1                   1             1   1         91
92 12         2   1       1         1     1                           1   1 1     1     1           1                       92
93 13                     1                 1                         1     1 2 1 1                 1 1 1   1   1           93
94 7                       1                               1 1     1                   1             1           1         94
95 10   1     1         1           1     1             1             1             1                               1 1     95
96 5                   1       1       1                                                       1 1                         96
97 11       1   1       1 1       1       1 1             2         1                                             1         97
98 8 1       1         1 1                 1                                             1   1           1                 98
99 8         1   1   2             1                           1         1                                           1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
Ngày
/
Tháng