BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/03/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
03
04
/
03
01
/
03
25
/
02
22
/
02
18
/
02
15
/
02
08
/
02
04
/
02
01
/
02
28
/
01
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
24
/
12
21
/
12
17
/
12
14
/
12
10
/
12
07
/
12
03
/
12
30
/
11
26
/
11
23
/
11
19
/
11
16
/
11
12
/
11
09
/
11
05
/
11
02
/
11
29
/
10
26
/
10
22
/
10
19
/
10
15
/
10
12
/
10
08
/
10
05
/
10
01
/
10
28
/
09
24
/
09
21
/
09
17
/
09
14
/
09
10
/
09
07
/
09
03
/
09
31
/
08
27
/
08
24
/
08
20
/
08
17
/
08
13
/
08
Ngày
/
Tháng
00 8   1                                 1       1             1                 1   1                         1   1       00
01 10                     1                           1     1   1               1         1   1         1           2       01
02 13                     1     1         2     1     1             1       1         1       1     1     1       1         02
03 7                                       1                           1               1         1         1   1       1   03
04 18                           1 1       2                 1     1             1 2 1   1 1 1   1         2     1   1       04
05 21       1 1     1       1   1         1   2                   2   1   1           1 1         2       1       1 1 1   1 05
06 16     1 1   1                   1       1 1           1     1             1   1       1           1   1     1     1   1 06
07 17                 1 1     1     2     2                       1   1       1     1                     2           1 1 2 07
08 22     1   1 2       1 1     1 1 1     2               1 1 2         1       2 1 1           1                   1       08
09 23 2 1       1             1   1   1 2   1           1       1           3       1                 1 1 2 1             2 09
10 13   1       1                 2 1     1       1                 1     1             2                         1   1     10
11 19     1 2         1           1       1 1   1     1   3               1     1                   1       1   1     2     11
12 11 1   1         1                   1       1         1   1               1       2 1                                   12
13 14   1   1                   1   1                   1   1         2     1 1 1     1     1       1                       13
14 21 1 1         1 2     1 2         2 3   1 1   1 1 1       1                         1             1                     14
15 15 1           1 1 1   1           1           1         1 1               1   1   1     1               1     1         15
16 19         2         1   1           1 1                       1   1   2       3           2 1         1         1 1     16
17 16 2     1           1       1 1 2           1         1       1       1                         1   1       1       1   17
18 19     1   2     1 2               1     1   1     1 1                           2 1 1     2                 1 1         18
19 15                       1 2   1                 1       1   1               1   1     1         1     1     1   2       19
20 14                 1   1     1   1                 1 1 1       1 1 1             1   1                 1       1         20
21 16                           1       1   1       1     1         1   1                 1     1   1         2 1     1   2 21
22 7                     1               1         1                                 1     1                           1 1 22
23 15           1               1           1               1   1   1               1       2 2 1           1     1   1     23
24 17         1 1       1     2           1   1   1       1         1   2       1         1                     1   1 1     24
25 23         2 1   2 1   1   1 1             1       1 2   1   1   1     1         1     2                 1   1       1   25
26 11         1 1                       1         2   1                               1   1 2                       1       26
27 14   1                               1   1   1           1   1   1 2     2 1                         1           1       27
28 13               1     1 1                           2 1         1               1 1 1             1   1             1   28
29 15     1 1 1 1                             1       1 3                             1     1 1     1                   1 1 29
30 13                     1       1 1     1             1           1 1   1   1 1         1       1   1                     30
31 14 1     1                 1                     1       1           1         1     1       1     2 2     1             31
32 11         2       2 1         1       1           1                   1       1                                     1   32
33 22   1   1 1 1   1 2 3   1                       1 3                               1 1               1 1       1 1     1 33
34 18           2       1             1 1   1                     1       1     1   1 2       2       1       1 1       1   34
35 17   1         1             1   1         1   1   2           1 1             1 1   1           1   1   1     1         35
36 14 1                 1   1             1     1   1           1             1 1               1   1         1   1     1   36
37 13   1                     1                 1   1   1         1     1         1       1   1     1       1         1     37
38 19 1             1   2 1 1   2 1             1                                 1     1       2     1 1   1 1         1   38
39 10                       1           1           1                 2       2                 1   1   1                   39
40 17   1             1       1     1 1                         1   1 1 1 1 1     2   1 1                 2                 40
41 26     1 1     3     2 4     1   2 1   1 1               1     1     1         1       1           1   1   1         1   41
42 12         1                   1                       1   1       1       1         1   1 1   1   1   1                 42
43 17 1       2       1 1               1     2         1       1   1 1                           1     1   1           2   43
44 19 2               1       1     1 1     1 1 1 1   1       1     1     1         1       2                           1 1 44
45 15       1         2               1   1       1         1 1 1       1 1   1             2                     1         45
46 19 1   1 1   1 1 1                 1 1 1           1     1 1     1         1 2   1     1                       1         46
47 16 1         2                               1   1 1   2     1       1           1 1             2           1         1 47
48 20                     1       1 1                     1 1   1       1 2 2 1   1               1   1     1 1       1 2   48
49 14     1                   1 2     1     1 1             1               1                   2   1       1 1             49
50 8 1                   1       1       1       1                             1     1           1                         50
51 10   1                         1     1         1     1             1               1             1                 1 1   51
52 17   1         1   1 1     2             1     1       1 1   1                                           2     1 1   2   52
53 8                           1   1                                           1                     1   2 1             1 53
54 14                   1             1           1 1         1     1 1     1 1 1                   1       1 1           1 54
55 15       2     1         1 1             1 1           1         1         1                             2       1 1   1 55
56 10     1         1                                       1 2                       1         1 1   1             1       56
57 15                 1     1         1   1             1 1           1               1         1   1           1 1 1 1   1 57
58 20   1         1 1         2 1           1 1         2     1 1 2     1     1         1       1               1     1     58
59 14 2                       1 1   1       1       1               1   1       1               1       1     1     1       59
60 22   2   1   1             1   1 1           1 1 1         1     1   1     1   1   1       1       1         1     2   1 60
61 15             1                       1       1 1           1   1       1                 1   1   1 1   2 1     1       61
62 17   1     1       1           2   2       2     1 1       1   1     1                               1   1       1       62
63 19   2     1 1 1               2     1   1           1     1   1         1 1 1             1     1   1             1     63
64 15       1     1     1   1               1 1           1 1     1                 1               2 1 1         1         64
65 11 1           1       1         1       2 1                                         2     1                           1 65
66 11     1                 1 1       1     1 1     1         1                             1     1                 1       66
67 15 1       1       1             1                             1   1   2         2 1       1   2             1           67
68 9     2   1                                   1                         1             1   1                   1       1 68
69 25   1 1 1   1     2       1 1         2                             1 1 1             1   1   2   1     1 2 1   1 1   1 69
70 13           1                 1   1     1                 1         1   1                         1   1     1 1   1   1 70
71 15         1       1   1           1 2           1 1       1       1                 2   1                   1       1   71
72 9       1         1     1                                         1 1   1   1 1           1                             72
73 11       1             1       1                             1 1   1 1   1             1           1         1           73
74 13       1                               1 1     1 1 1   1   1                                 1 1           1 1 1       74
75 19 2     1 1 1   1       1       1   1     1               1                 1       1 1               1 1     2       1 75
76 20   1 1         1   1                       1   2     1     1 1           1     1   1 3 1   1     1                   1 76
77 15     1 1   1       1       1   1     1         1 1         2     1             1       1                 1             77
78 12   1                 1   1 1                               2       1         1         1   1     1 1                   78
79 22     2         1     1 3 1         1       2                   1       1     1   2   1 1     1     1           1     1 79
80 21 1 2       1 1 1         1   1 1   2       1     1               1   1   1       1           1           1     1 1     80
81 14           1       1 1 2         1                     1                 1 2 1 1               1 1                     81
82 16           1 2 1   1         1                     1               1     1                 1 1     1 1   2   1         82
83 12     1   1             2       1           1             1             1       1                         2   1         83
84 23 1     1     1     1 1   1 1     2     1               2             1 1 1 1 1     1       1 1 1           1 1         84
85 19   1                 1                     3       1 2 1                 1       1     1   2     1 2           1   1   85
86 14     1       2             1           1                 1   1 1 1 1       1             1   1             1           86
87 15     2   1             1 1       1               1 1   1       1     1                 1           1 1           1     87
88 27 1 1 2       1 1       1         1 2       1 1 1         2   1 1 1     1       1           1       1     1 1     1 2   88
89 21 1     1   1 1 1               1 1       1 1   2       1           1 1   1           2   1         2                 1 89
90 14   1         1                         1         1                     1 1 2   1     1   1 1                 1   1     90
91 19     1       1 2 1 1           1                 1         1 1                 1     1 2     2 1       1   1           91
92 21 1             1   1                     1   2     3     2   1         1   1         1 1 1   2         1   1           92
93 18     1   1   1 1             1   1       1 2               1       1                         1     1 1 1 1     1   1   93
94 18   1         1       1     1             1   2   1             1 1                   1 2 1           1 1 1         1   94
95 22                 1       1 1 2     2         2       2       1       2       1 1   1     1     1   1 1           1     95
96 20             1   1   1 1                       1     1   1   1 1             2     2       1   1 2       1   1     1   96
97 18       1                   1       1     1 1 2     1 2       1         1                         1       2   2   1     97
98 21       1 1     1   1   1         1       1 1   2       1   1 1   1 1 2                     1   1         1           1 98
99 13     1 1   1   1                           1 1         1       1   1 1 1                   1 1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
03
04
/
03
01
/
03
25
/
02
22
/
02
18
/
02
15
/
02
08
/
02
04
/
02
01
/
02
28
/
01
25
/
01
21
/
01
18
/
01
14
/
01
11
/
01
07
/
01
04
/
01
31
/
12
28
/
12
24
/
12
21
/
12
17
/
12
14
/
12
10
/
12
07
/
12
03
/
12
30
/
11
26
/
11
23
/
11
19
/
11
16
/
11
12
/
11
09
/
11
05
/
11
02
/
11
29
/
10
26
/
10
22
/
10
19
/
10
15
/
10
12
/
10
08
/
10
05
/
10
01
/
10
28
/
09
24
/
09
21
/
09
17
/
09
14
/
09
10
/
09
07
/
09
03
/
09
31
/
08
27
/
08
24
/
08
20
/
08
17
/
08
13
/
08
Ngày
/
Tháng