BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 04/03/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
Ngày
/
Tháng
00 16 1   1         2   1                             1           1             1   1   1 1         1     1 1       1   1   00
01 16                   1             1   1       1         1     1   1                           1   1 1     1 1 1   2   1 01
02 12               1         1       1     1   1     1                 1                 1                         2 1   1 02
03 11 1                     1     1   1         1 1                     1         1   1         1       1                   03
04 10                 1         1 1               2   1       1     1             1                               1         04
05 15                 1   1                           1               1   1       1 1     1 1     1   2           1     2   05
06 10   1                             1 1               2           2                   1 1           1                     06
07 8         1 1                   1                 2                             1   1                     1             07
08 8                 1                     1         1   1       1                                       1     1         1 08
09 15   1 2   1       1             1           1                             1     1         2 1   2     1                 09
10 9           1                         1   1           1   1                       1               1     1 1             10
11 13         1 1     1     1 1       1 1                   1 2                                     1         1 1           11
12 8                                                     1   1   1     1           1             1 1               1       12
13 10   1     1   1                       1           1         1   1                         1               1     1       13
14 9                           1 1       1           1     1               1                         1           1       1 14
15 8                   1           1                     2 1                                   1 1 1                       15
16 9           1         1   1   1                 1           1                   1   1                           1       16
17 12 3           1             1 1                                     1       1             2           1 1               17
18 8 1   1             1                                       1   1         1               1         1                   18
19 7         1   1 1       1                                         1                     1             1                 19
20 9   1                     1       1   1                 1                                   2   2                       20
21 11       1       1                         1 1                   1       1                 1 1   1   1               1   21
22 11                     1 1   1                         1                 1       1     1         1       1     1   1     22
23 6 1           1                     1       1       1                       1                                           23
24 9             1                   1       1                         1 1 1               1   1             1             24
25 10     1         2                   1                                           1 1                     1   1 1     1   25
26 13     1           1   1 1     1     1       1         1 2                   1         1                         1       26
27 10     1                       1           1                       2 1 1                         1   1           1       27
28 8                   1 1                                 1       1         1           1 1             1                 28
29 5         1                                             1           1 1       1                                         29
30 10           1             1         1               1                   1                         1         1 1   1   1 30
31 7                               1         1 1                       1       1                 1 1                       31
32 12   1   1               1                                   1 1   1           1   1   1   1         1       1           32
33 11     1       1                           2               1     1 1                               1   1 1             1 33
34 8 1                         1     2                     1 1                     1                     1                 34
35 9 1 1                                   1                         1     1         1         1       1             1     35
36 10     1 1 1                                     2 1     1                                         2                   1 36
37 7                 1 1     1             1                                     1     1                               1   37
38 6                         1                     1                       1                 1                       1   1 38
39 11     1   1 1         1                         2         1 1           1     1                     1                   39
40 9                   1 1           1   1                                 1               1         1       1         1   40
41 10     1     1       1           1           1     1                 1                             1     1     1         41
42 12       1         1           1 1   1     1   1                   1                 1 1     1                 1         42
43 9 1                               1         1                           1     1 1   1             1     1               43
44 7                           1 1         1   1         1                         1               1                       44
45 10   1           1                     1             1       1         1   1                 2     1                     45
46 8     1         1 1     1     1           1                               1             1                               46
47 6                                                         1       1         1             1   1                 1       47
48 9   1     1             1           1                   1     1   1       1 1                                           48
49 13               1   1 1 1             1       2                     1                   1       1   1     2             49
50 12         1 1 1           1       1 1         2             2                       1                         1         50
51 18   1   1     1             1       1   1                         1     1 1       1   2   1           1 1   1   1     1 51
52 7     1           1                                       1 1   1             1                         1               52
53 9                                       1     1       1                     1         1               1             2 1 53
54 8             1                 1           1     1     1   1 1                               1                         54
55 13   1                       1   1                 1           1               2             1 2             1 1   1     55
56 7                   1                         1     1                     2         1                       1           56
57 13 1     1 1 1               1               1       1   1         1 1     2                 1                           57
58 8       1                   1                 1               1         1               1             1         1       58
59 17 1                 1 2 1       1 1     1           1 2 1   1                       2 1             1                   59
60 12 2 1 1                   1           1 1 2                           1   1         1                                   60
61 10       1   1                               1     1               1     1       1                         1     1   1   61
62 7       1           1                                 1                 1       1       1                 1             62
63 21     2       2       1 1       1   1           1 1 1 1   1                 1 1   2 1 1                             2   63
64 8         1 1       1     1                                           1                 1 1       1                     64
65 14   1                       1 1         1                 1             1   1         1 1     1 1       1 1   1         65
66 15           1         1   1 1   1 1   1       1             1 1   1 1                         1 1             1         66
67 4           1     1       1                     1                                                                       67
68 9 1               1                       1     1       1           1   1     1               1                         68
69 10             1               1 1         1               1 1 1     1                                               1 1 69
70 12   2             1     1 1   1       1                   1   1                                         1   2           70
71 15     1             1       1         2                               1           3   1 2         1           1   1     71
72 11               1         1   1   1                           1       1   1                     1         1 1     1     72
73 23       1   1       2           1         1     3   1 1               2 1 1     1 1 1                 2 1   2           73
74 10     1     1     1   1                               1     1         1     1 1                               1         74
75 11               1         1   1                     1                 2     1       1   1 1               1             75
76 13       1   1 1 2                       1                 1                           1   1         1           1 1   1 76
77 10                     1               1 2               1     1       1     1           1                             1 77
78 5                 1     1           1                                             1                 1                   78
79 16                     1   1   2                 1   1   1       1     1   1 2       1 1               1           1     79
80 8             1                             1       1     1           1                               1             1 1 80
81 12       1 1       1 1                 1           1                           1 1         1   1         1   1           81
82 16 1     1   1   1 1       1       1 1       1 1           1               1             1     1           1           1 82
83 9 1               1     1           1             1         1   1                                           1 1         83
84 13 1       1     1           1   1 1   1 1                     1               1   1       1 1                           84
85 7       1 1                                   1               1 1                       1                             1 85
86 11                   1           1 1     1     1                   1 1                       1       1         1       1 86
87 16             1 1     1 1   1 1                 1   1     1   1 1                                       1 1     1 2     87
88 14                           1   1   1     1     1     1           1         1     1           1     1 1           1   1 88
89 10                               1         1   1     1               2                           1           1   1 1     89
90 6   1                                 1                                           1     1     1     1                   90
91 11       1                                       1               2         1 1 1   1           1         1       1       91
92 11         1   1 1       1 1                                         1           1         1           1       1   1     92
93 10   1     1                     1       1 1         1                 1                     1       1 1                 93
94 13   1                   1   1                     1   1       1 1         1       1 1       1       1       1           94
95 9       1             1     1             1 1         1           1                         1             1             95
96 10       2                           1   1       1                             1               1                 1   2   96
97 11           1 1                     2               1           1           1       1             1       1       1     97
98 19   1     1   1         1             1         1   1       2   1       1       2                 1 1   2       1   1   98
99 8                     1                 1   2 1             1                             1                         1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
Ngày
/
Tháng