BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định 60 KỲ ĐẾN NGÀY 04/03/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
Ngày
/
Tháng
00 11       1     2                           1                     1 1     1     1               1         1     1         00
01 6             1             1                               1         1                         1       1               01
02 6       1                     1                   1                     1   1                 1                         02
03 16 1 1   1     1 1       1     1           1 2       1                   1       1                     1           1 1   03
04 17 2       1                     1 1     1   1                           1 1           1 1       1           1 1 1   1 1 04
05 13           1                   1   1 2   1 1   1       1             1       1             1                       1   05
06 12       1       1         1   1 1               1 1     1                                         1         2 1         06
07 15   1     1 1           1             1                               2     1           1     1     1   1     2       1 07
08 7 1   1           1   1 1                     1             1                                                           08
09 20     1       1 1   1     1 1       1     1               1   1   1         1   1           1 1   1 1 1     1       1   09
10 11         1                     2           1   1       1                       1               1     1     1     1     10
11 11                         1               1       2               2         1               1 2                       1 11
12 18               1 2 1   1                       1   1 1 1         1   1   1 1 1   1   1       1                     1   12
13 9 1     2     1 1                                                             1                 1           1 1         13
14 11       1     1       1               1         1                   1           1                 1 1         1 1       14
15 8       1         1     1   1   1             1                                         1                   1           15
16 14       1     1               1                                 2                 1 2 1 1           1         1 1   1   16
17 12     1             1 1 1               1 1                           1 1                 1   1       1           1     17
18 13 1 1           4                 1                   1   1               1           1   1               1             18
19 11                   2                         1 1             1     1           1   1             1       1   1         19
20 13         1               1                 1                 1   2           1   1         1         1   1         2   20
21 6                                               1     1 1     1   1 1                                                   21
22 5           1                         1               1             1             1                                     22
23 10   1                                         1             1     1         1   1 1       1         1         1         23
24 10                             1   1             1                     1       1             1       1   1       1     1 24
25 10   1                         1           1                     1     1   1         1     1       1 1                   25
26 16   1       1               1 1     1           1     1 1       1   1                 1 1 1           1         1   1   26
27 14                     1                 1 1         1   1   1     1 1                 2 1             1         1     1 27
28 7       1               1         1                 1                               1     1                           1 28
29 8   1         1       1               1       1       1                                       1           1             29
30 13         1       1 1       1       1         1             1     1           1   1               1       1           1 30
31 8       1                       1     1     1           1         1     1                                 1             31
32 12         1             2         2                         2                 1           1         1     1     1       32
33 7                     1   1                 1                               1                   1   1         1         33
34 16                     1         1 1           1       1       1       1             2   1 1 1     1   1 2               34
35 12           1                     1         1 1       1               1         2         1   1   1 1                   35
36 11             1   1           1       1             1     1         1 1                 1                       1 1     36
37 10         1                   1   1   1     1                   1       1                         1         1       1   37
38 12   1       1                 1     1     1     1   1                                             1 1 2   1             38
39 12         1 1     1 2           1 1 1   2                                           1               1                   39
40 18           1       1 2 1             1 1         2     1       1 1   1   1       1 1                 1         1       40
41 9 1 1     1   1                         1                                         1                       1 1   1       41
42 5   1                             1     1       1               1                                                       42
43 15     2 1                     1 2           2         2 1             1     1                             1   1         43
44 7             1                   1 2                                       1               1                     1     44
45 8           1             2         1         1                                         1           1           1       45
46 12                               1         1     1 2                       1 1 1 1   1                   1         1     46
47 13   1                   1 2                         1         1   1                       2 1       1       1         1 47
48 7                                       1     2     1         1                                   1       1             48
49 11                   1     1 1   1           2       1 1                       1       1       1                         49
50 9                         1 1             1                     1       2         1                 1               1   50
51 9     1         1     1                           1                   1     1 1                       1           1     51
52 4 1       2                                                                                                 1           52
53 10     1                   1                         1           1         1           2       1 1   1                   53
54 11   1     1 1 1         1                         1 1                                       2             1 1           54
55 12     2           1   1 1   1       1                                 1   1               2               1             55
56 13 2                 1               1           1           1   1   1         1   1     1                     1     1   56
57 8 1 1       1               1                           1                     1                                   1   1 57
58 9 1             1                 1     1 1                 1                 1                     1           1       58
59 12   1                               1                   1 1         2     1 1                         1 1   1   1       59
60 15       1             1       1         1             1       1           1     1       2   2 1   1     1               60
61 8     1                 1                 1                                   1     1                       1         2 61
62 13 1                           1                       1     1   1   2     1         1           2 1   1                 62
63 12   1                     1                         1 1   1   1   1   1         1                 1   1         1       63
64 11         1 1     1             1                       2                             1   1     2     1                 64
65 14       1         1         1             1                     1       1                   1 1           2 1   1   1 1 65
66 5         1                       1 1                     1                                                           1 66
67 5                           1                             1             1             1                               1 67
68 9                 2               2       1         1       1                                     1     1               68
69 9                                             1 1   1                 1     1   1 1   1 1                               69
70 7                                             1 1         1                         1                   2     1         70
71 8               1                                   1     2     1                   1   1 1                             71
72 9     1           1           1       1                 1 1             2                   1                           72
73 11       2         1       1     1       1   1                                     1             1       1         1     73
74 16               4   1 1         1       2               1     1 1                               1         1   1     1   74
75 8   1         1 1                                         1                   1   1   1                           1     75
76 13           1               2                             2 2 1                   1 1           1         1       1     76
77 10 1                                 1   1           1 1             1     2                   2                         77
78 9 1           1     1       1                   1         1         1                   1                             1 78
79 13             1           1   1   1                             1       1 1 1   1     2         1                 1     79
80 8     1   1       1           2     1                                       1 1                                         80
81 6         1 1                       1                                                         1 1     1                 81
82 11           1     1                               2 1             1                     1   2                     1 1   82
83 10     1     1       1   1             1       1     1       1 2                                                         83
84 11 2 1 1             1 2               1                                           1           1     1                   84
85 21         1               1     1     2     2   1 1     1 1         1   1   2     1     1       1           1     1   1 85
86 10             1     1 1 1                         1         1           1                             1 1           1   86
87 13     1   1   1         1             1       1                     1     1   1 1     1   1                       1     87
88 11     1     1                               1 1       1                         1               1           2 1 1       88
89 8       1         1         1 1     1                       1                       1                                 1 89
90 7     1                         1                     1                 1   1                             1   1         90
91 5                                         1                         1                             2             1       91
92 12                                     1   1       1     1 1               1     2 1         1           2               92
93 7                     1                       1 1         1   1     1     1                                             93
94 9     1 1             1     1                               1   1                 1                                 1 1 94
95 10           1     1         1           1                   1 1         1                 1 1           1               95
96 7                                 1               2           1 1               1                               1       96
97 9                   1       1         1 1 1                                         1 1 1                           1   97
98 16 1 1               1   1 1                                   2   2   1   1         1           1 1     1     1         98
99 11               1         1         1   1     1   1   1                                   1                       3     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
Ngày
/
Tháng