BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang 60 KỲ ĐẾN NGÀY 04/03/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
Ngày
/
Tháng
00 11                             1 1       1   1           1   1                             2   1       1       1         00
01 12                             1 1                                               1 1   1 2     1           1   1 1   1   01
02 16       1   1                     1     1 1   2   1 3             1 1     1   1                       1                 02
03 7           1                 1                                 1         1     1       1               1               03
04 11   1           1   1                 1           1 1                                     1 1   1         1     1       04
05 8             1           1 1         1           1               1             1                                   1   05
06 16   1 1               2       1         1             1   2           1 1 2                   1                 1     1 06
07 17 1       1                   1       2           1       1   1       1             1   1   1 1     1 2         1       07
08 12 1   2   1     1 1 1   1               1                                                   1         1   1             08
09 10       1                                   1           1   1 1         1 1                                   1 1   1   09
10 11             1       1                                     1   2 2 1           1               1             1         10
11 9     1 2         1                                                 1   1                   2                         1 11
12 10   1     1   1           1     1                           1                   1   1 1                               1 12
13 6   1                             2     1                                             1                           1     13
14 13           1 1 1       1     1 1   1                       1       1                           1 1                 1 1 14
15 11           1   1               1               1   1             1                 1                 1   1     2       15
16 13           1   1 1   1           1         1     1         1     1   1                         1     1               1 16
17 7             1     1                                                 1   1   1             1               1           17
18 13 1           1       1                   1       1 1   1 1           1                 1 1     2                       18
19 13                 1                 2 1                               1           1     1       1 2     1   1   1       19
20 6                 1     1                     1                               1     1                     1             20
21 10 1               1 1                                         1         2 1   1     1                   1               21
22 10 1                 1       2                             1                         1 1 1   1                       1   22
23 11 1 1     1                 1         1         1       1               1   1     1                 1                   23
24 11             1     1                     2         1 1       1                 1   1       1       1                   24
25 10     1 1 1       1                           1                           1           1       1     1                 1 25
26 11       1   1   1 1     1             1                     1 1               1       1                             1   26
27 6   1               1     1                                                           1       1     1                   27
28 6         1             1                                   1       1     1             1                               28
29 13 1     1       1 1       1 1 1           1               1           1           1                             1 1     29
30 8 1                     1       1       1                 1                   2                                     1   30
31 14   1 1       1 1                   1                   1       1           1     1   1 1   1                     1   1 31
32 9             1           1                             1       1                 1   1                   1 1       1   32
33 11 1     1 1                   1                   1       1   1       1                     1     1                   1 33
34 15                         1       1               1     2     1                           1     1   1   2   1   1   1 1 34
35 12           1   1             1     1           1     2                 1       1   1                   1 1             35
36 12     1   1 1         1             1         1     1           1       1                         1           1 1       36
37 8                                 1     1 1                   1 1                     1       1                     1   37
38 14             1   1       1                     1           1         1   1 1       1     1 1 1     2                   38
39 7                     1           1               1           1     1     1                             1               39
40 13   1               1 1         2               1                       2   1 1               1         1       1       40
41 9             1 1               1           1         1   1     1             1                         1               41
42 11                 1 1             1       1     1     1 1   1                                                 1     2   42
43 12               1             1         1         1   1                         1 1     1     1     1 1       1         43
44 11       1                           2   1           1             1   1                             1             3     44
45 11     1 1               1 1                     1                     2                     1           1   1     1     45
46 10                   1       1     1           1 2                                 1 1                     1           1 46
47 13     1             1           1   1   1     1     1   1                   2                         1       2         47
48 12         1                   1         1 1 1         1 1   2                 1           1               1             48
49 16 1             1       1   2                                 1 1 1             1 1             1 1 1     2 1           49
50 11 1     1         2   1                   1     1 1             1             1                     1                   50
51 8         1 1               2                     1                       1         1     1                             51
52 12     1 1           2         1 1   1         1                                                   1         2         1 52
53 4   1         1                                           1                 1                                           53
54 15     1   1             1   1               1       1                       2             1 1 1   1 1     2             54
55 9           1   1                           1                 1         1 1       1                             2       55
56 10           1                             1           1       1                     2 1         1 1               1     56
57 18         1 1                       1     1 2   1       1 2       2 1   1       1                 1         1         1 57
58 5                                     1     1                     1                       1                 1           58
59 5                                 1       1                       1     1             1                                 59
60 6   1                                     1                                 1               1     1           1         60
61 10 1 1                 1             1 1 1                           1   1     1 1                                       61
62 7   1                   1 1         1     1                                                 1                   1       62
63 13   1                             1   1     2     1       1     1   1                           1 2   1                 63
64 9                         1 1                 1           1   1                     1           1               1   1   64
65 10 1                                   1       1                   1   1     1 1                       1     1     1     65
66 12     1   1             2                       1 1         1       1                               2             2     66
67 16 1     1   1 1     1   1     1                   1 1             1 1                   1     1     2     1             67
68 17   1                 1         1 2             1     2         1                   1   1 1   2             1     1   1 68
69 13       1 1                     2                   1 1                 2 1   1   1   1       1                         69
70 13     1     1 1 1         1   1   1                                   1   1 1         1                     1 1         70
71 13       2                       1           1     1     1     1                 1 1   1               2               1 71
72 12 1   1                         1   1 1         1     1       1 1             1 1                 1                     72
73 6           1                                                     1 1 1     1     1                                     73
74 13       1   1       1       1 1   1 1   1                       1                   1       1           1   1           74
75 10             1                                         1                       2 1       1             1 1   2         75
76 12   1                 3     1                                   1           2 1         1         1                   1 76
77 13                       1 1                   1 2             1     1     1     1         1       1         1       1   77
78 5                       1                     1                 1         2                                             78
79 9         1                     1         1       1   1                         1               1       1   1           79
80 16             2             1     1 1     1         1           1 1         2       1       1       1     1       1     80
81 12                 1 1 1 1 1           1 2   1           1                                               2               81
82 10   1     1 1   1         1                   1               1                     1       1             1             82
83 9   1             1                         1       1 1               1 1                 1                         1   83
84 4                       1             1                           1                                           1         84
85 8 2             1                 1         1 1                     1                           1                       85
86 10   1 1               1                   2   2               1               1           1                             86
87 8               1         1           1                         1           1           1       1               1       87
88 12 1                 1                 1                 1 1             1     1                       1     1   1     2 88
89 9         1         1               1   1               1   1                   1 1                           1         89
90 19             1         1     1 1 1 1       1 1     1       2       1                   1 1           1       1   2 1   90
91 10         1     1           1                   1         1       1                               1   1           1 1   91
92 6                           1                           1           1                   1     1               1         92
93 9     1                       1       1 1             1   2                                             1             1 93
94 8       1         1                         1               1         1           1             1     1                 94
95 6                 2           1                                                                 1       1     1         95
96 9                     1   1             1         1 1                                   1 1   1                   1     96
97 7                     1   1           1                     1                         1   1             1               97
98 15                         1 1                 1 1   1 2                           1   2       1       1   1       1 1   98
99 11     2     1                                                       2 1           1     1       1 1         1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
Ngày
/
Tháng