BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 08/03/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
03
06
/
03
01
/
03
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
08
/
02
06
/
02
01
/
02
30
/
01
25
/
01
23
/
01
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
02
/
01
28
/
12
26
/
12
21
/
12
19
/
12
14
/
12
12
/
12
07
/
12
05
/
12
30
/
11
28
/
11
23
/
11
21
/
11
16
/
11
14
/
11
09
/
11
07
/
11
02
/
11
31
/
10
26
/
10
24
/
10
19
/
10
17
/
10
12
/
10
10
/
10
05
/
10
03
/
10
28
/
09
26
/
09
21
/
09
19
/
09
14
/
09
12
/
09
07
/
09
05
/
09
31
/
08
29
/
08
24
/
08
22
/
08
17
/
08
Ngày
/
Tháng
00 10 1               1                 1       1   1     1           1                   1                               2 00
01 10                               1 1 1               1 1   1           1                 1 1                   1         01
02 15                     1   1               2     1   1       1     1   1           1     2       1   1         1         02
03 14     1 1 1     1     1       1             1     1                     1                         1   1 1       1   1   03
04 13 1 1 1         1             1                   1       1   1             1               1     1               1 1   04
05 10                   1                     1     1   1               1 1               1 1     1       1                 05
06 10                   1 1     1     1   1                                               1             1         1       2 06
07 12     1   1 2   1   1 1             1                   1   1                                       1 1                 07
08 15                 1       1 2             1                 2   1         1   1 1                 1 1       1   1       08
09 12     1           1       1       1         1       1       1     1         1   1                 1   1                 09
10 13           2                         1         1           1         1     1           1 2         1   1     1         10
11 10   1   1         1             1                 1     1             1               1           1     1               11
12 13         1             1           1               1     1     1   1   2             1       1       1     1           12
13 9                   1 1                 1   1     1               1 1             1                               1     13
14 14 1                 1         1       1 2                     1   1   1 1     1                       1   1     1       14
15 12 1   2         1     1     1                 1                     1                           1   2     1             15
16 6       1                       1                         1                   1             1   1                       16
17 9                 1           2     1           1               1             1                             1         1 17
18 14   1       1 1           1       1   1               1                     1   1           2   1         1       1     18
19 13     1             1       1                   1         4     1 2   1           1                                     19
20 11               1   1 1     1 1         1 1 1   1                                               1       1               20
21 11   1   1       1           1 1               1               1     1           1                   1       1           21
22 9     1       1                   1                               1 1           1     1                           2     22
23 6   1       2                                                             1 1                             1             23
24 12   1                     1           1                     1   1             2       1 1           1       1         1 24
25 8         1 1                                 1               1                       1 1               1             1 25
26 12           1 1             1     1 1           1         1           1                               1 1       1   1   26
27 10     1   1     1             2           1                               1 1     1                                 1   27
28 9                   1           1     1               1 1 1                                 1           1         1     28
29 15       2   1 2         1               1       1                       1       1       3     1         1               29
30 11 1   1       1         1             1               1                     1       1             1                 2   30
31 7                       1             1   1 1                   1         1                 1                           31
32 10 1                   1               1         1               1                 1         1 1 1                     1 32
33 13   1       1   1 1               1 1       2                                             1   1           1           2 33
34 11                     1     1                 1                             1       1     1         1 1     1       2   34
35 10                 1     1               2     1   1           1                   1 1                 1                 35
36 10     1   2     2                                   1 1                           2             1                       36
37 12 1   1 1               1 1                             1   1         1     1 1           1         1                   37
38 8                                                 1                   1           1       1           1     1   1 1     38
39 10 1       1             1           1   1                             1   1     1         1             1               39
40 14               1                 1           1     1 1   1     1   1         1   1   1                 2     1         40
41 7                                     1       1 1                 1           1                               2         41
42 15                   2 1   1           2     1     1           1     1                   1                 2           2 42
43 6           1                                       1         1   1                                       1           1 43
44 11       1 1     1         1               1                         1   2             2                           1     44
45 9 1                       1           1         2           1                   1         1                       1     45
46 8                         1 1   1           1                             1     1                 1                 1   46
47 10   1                   1                           1                       1 1 1     1 1 1                           1 47
48 14     1               1             1                   2               1 1               1     2         2 2           48
49 15   1   1                     1     1   1         1   1             1 1           1         1     1   1             1 1 49
50 10 1 1     1           1 1                                     1 2       1       1                                       50
51 11     1                                     1                 1   2       1     1 1 1             1                   1 51
52 9             1           1                 1   1         1   1                       1               1     1           52
53 14                           1   1 1 1           1   1 1   1 1                       1             1   1     1   1       53
54 15       1   1       1 1                   1 1     1     2       1 1               1 1                       1       1   54
55 10 1 1   1                   1                                 1                             1     2 1               1   55
56 10 1           2   1         1 1                                   1 1                         1                   1     56
57 4                                                     1   1   1                           1                             57
58 11     1       1       1                 1             1                 1         1         2 1                     1   58
59 4                                                 1                     1                                         2     59
60 11     1           1       1 1       1                               1     1             1       1   1               1   60
61 13                           1       1 1         1   2   1   1                     1             1       1       1   1   61
62 12   1       1       1                 1 1     2                                 1   2         1     1                   62
63 9                               1         1   1       1     1   1       1         1             1                       63
64 18 2       1     1   1         1   1           1   1     1   1       1     1 1 1     1                         1       1 64
65 12       1   1         1             1         1   1                             1       1     1 1       1 1             65
66 11             1                 1       1             1         1                   1       1 1   1         1 1         66
67 12       1                                 2 1       1                           2     1           2             1 1     67
68 14   1                   1                 1   1   1 1     1           2   1             1 1     1                   1   68
69 12         1   2         1                         1 1             1 1   1           1               1     1             69
70 8                                       1             1 1                     1                       1   1   1       1 70
71 12     1   1               1                       1             1   1 1           1         1 1         1       1       71
72 12   1   1     1                             1                   1         2           1                       3 1       72
73 16     1       1   4             1 1         1 1                         1   1   1               1           1   1       73
74 2   1                 1                                                                                                 74
75 13       1     1   1 1           1 1           1   1           1 1                     1 1     1                         75
76 15       1                       1 2           1         1     2       1       2 1   1     1                     1       76
77 9   1                         1   1                             1 1                 1         1           1   1         77
78 10       1         1 1       1   1       1         1 1               1   1                                               78
79 10 1           1       1       1   1                               1       1           1       1         1               79
80 10                     1   1             1                               1 1 1         1         1           1 1         80
81 9   1             1     1                       1   1       1             1   1     1                                   81
82 4               1       1     1                                             1                                           82
83 11                         1 1             1             1   1       2     1 1                   1       1               83
84 11                         1   2 1                               1                       1 2           1   1     1       84
85 12           1       1           2         1 1     1     2               1                 1         1                   85
86 16 1       1                     1   1 2       1                   1       1   1     2         1       1           1 1   86
87 6                                       1               1 1                         1     1       1                     87
88 10         1 1           1         1 1   1           1       1                                   1               1       88
89 9 1             2               1         1 1                                               1         1           1     89
90 7         1       1                             1                                                       1     1 2       90
91 5 1                                                                                                 1   1 1       1     91
92 6                   2                                 1   1                                 1                   1       92
93 8   1       1     1             1                     1                       1                                   1 1   93
94 11         2               1                           1     1         1     2               2                 1         94
95 11       1                 1               1   1       1 1     1             1 1               1             1           95
96 7             1               1           1                                             1         2               1     96
97 6               2       1                               1               1                             1                 97
98 13                       2   1         1                   1 1         1             1         1           1 2   1       98
99 13                       1         1 2   1                     2                   1         1 1     1     1   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
08
/
03
06
/
03
01
/
03
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
08
/
02
06
/
02
01
/
02
30
/
01
25
/
01
23
/
01
18
/
01
16
/
01
11
/
01
09
/
01
04
/
01
02
/
01
28
/
12
26
/
12
21
/
12
19
/
12
14
/
12
12
/
12
07
/
12
05
/
12
30
/
11
28
/
11
23
/
11
21
/
11
16
/
11
14
/
11
09
/
11
07
/
11
02
/
11
31
/
10
26
/
10
24
/
10
19
/
10
17
/
10
12
/
10
10
/
10
05
/
10
03
/
10
28
/
09
26
/
09
21
/
09
19
/
09
14
/
09
12
/
09
07
/
09
05
/
09
31
/
08
29
/
08
24
/
08
22
/
08
17
/
08
Ngày
/
Tháng