BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 10/03/2021

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
Ngày
/
Tháng
00 10       1     1           1                   1   1             1                           1     1 1 1           00
01 12         1                     2                                     1 1   1       1         1   1         3     01
02 10   1           1         1   1                                         1   1           1   1   1 1               02
03 10       1                 1             3     1           1                                   1       2           03
04 10   1       1         1 1 1                       1                       1     1               1       1         04
05 13               1           1     1 1                 1         2               1 1         1   1     1     1     05
06 16 1               1 1   1   1   1     1 2 1               1     1 1           1                             1 1   06
07 16                                   1             1     1 2 1 1   1 1   1     1     1 1   1                   2   07
08 26         1         1           1 1 2   2 2 2     1               1 1   1 1 1 1                 1 1 2   1     1 1 08
09 21   1 2     1 1       1       1       2   1   2           2             1       2         1             1 1     1 09
10 17 1           1 2     2   1     1   1     1       1     1               1 1                             2     1   10
11 22 1       1 2     1 1     2 2                             2   1       1       2       2     1     1     1   1     11
12 9     1             1                             1 1 1         1             2                   1               12
13 16         1   1         1   1   1   1                   1 1           1         1             1 1     1   2   1   13
14 21     1 1   1 1           1           1         1     2 1   1               1 1   2 1 1               1   1     2 14
15 16     1 1         1           1       1         1     1     1 1           1 1         1 1   1       1           1 15
16 16                                 2 1   1   1 1                     1   1 1       1           1   1 1 1   1 1     16
17 17 1   2                     1 1 1             1             2       1           2               1       1     2 1 17
18 18         2 1       1 1 2         2     1           1 1     1 2               1 1     1                           18
19 11   1                         1     1         1         1 1                       1       2   1         1         19
20 18 1               1                 2   2     1             2 1         1   1       1 1       1 1           1 1   20
21 14               1       1 1     1                 1       1 1         3 1 1                   1 1                 21
22 13           1   1       1 1   1         1     1   1                         1   1     1       1       1           22
23 10               1                       1 1   1             1   1     1 1               1       1                 23
24 13 1                               1 1   1 1               1         1     1     1     1   2         1             24
25 18   1   1 1 1             1       2       1           2 1   1 1             1             1     1 1 1             25
26 11   1           1         1     1 1     1 1                     1                   1   1             1           26
27 13         1   1         1           1       1             1 1     1   1             2         1     1             27
28 11                               1                   1 1     1         1     1     1   1     1         2           28
29 13                   1       1     1       1 1     1     1 1             1     1                       1   1     1 29
30 13         1       1       1           1                   1       1   1 1   1         2                 1     1   30
31 8     1                   1 1                                   1               1     1   1           1           31
32 22       1   1         1       1 1 2         2 1   1 1       2 2   1 1 1         1                   1   1         32
33 26 1 1   1     1   1       1 1     1   1 2 1 1     1   1       2 1   3             1   1     1 1       1           33
34 10       1 1                               2       1     1         1 1 1                             1             34
35 10           1 1       1                 1       1       1                           1           1         1   1   35
36 17 1 2 1     1             1                       1 2               1 1           1         1     1       1 1   1 36
37 9         1   1       1   1           2                                                   1 1       1             37
38 19     1                 1     1             1       1 1             2     1 1   1 1     1   1 1 2   1   1         38
39 10 1     1                     1       1           1       1 1                   1 1           1                   39
40 20       2 1 3 1       1   1   1     2             1           1       1 1               1 1 1                 1   40
41 20                   1       1                 1 3                 1 2       4       1       1   1   1         2 1 41
42 17 2 1     1     1     1 1 1       1                     1       1         1     1   1 1               1 1         42
43 18     1 1             3   1   1 1 2   1 1                     1 1   1                 1           1   1           43
44 15   1 2         1 2   1               1       1   1     1   1 1                           1                   1   44
45 11   2   1 1           1   1 1                                 2   1                         1                     45
46 16     1   1     2   1       1             1   1 1     1   1                           1       1     1     1     1 46
47 17     1 1 1           1       1       2   2         1             1           1     1                 1   1     2 47
48 14                                             1                   1       1 1         1     1 2     1 2 1   1 1   48
49 14       1           1               2 1                         1               1   1   2 1     2   1             49
50 13     1           1           1     1               1           1 2         1 1         1     1         1         50
51 7             1           1                   1                                         1         1     1   1     51
52 13           1 1   1   1                         1   1   1     1     1               1     2   1                   52
53 15                 2                           1         1               2 1   2     2           1           2 1   53
54 16 1               2     1     1         1   1           1         1 1   1     1 1                         1     2 54
55 17       2 1           1     2                   1   1   1             1       1   1 1     1 1 1             1     55
56 7                   1                                 1                   1   1     1         1             1     56
57 11       1 1 1                               1 1         1     1       1 1         1     1                         57
58 14             1                 2     1     1 1 1   1 1                                   2     1     1   1       58
59 15 1   2 1   1                   1       2                         1   1 1                 1     1         1   1   59
60 17         2   2       1     1 1           1                     1         1           1   1         1 1 1 1   1   60
61 10       1 1                                     1 1               1       1             1   2       1             61
62 15 1 2         1   1               1               1 1         1   1                   1           1     2 1       62
63 16             2                   1       1     1 1 1     1               2             1         1     2   1   1 63
64 22       1 1                 1 1 1       1   2   1 1     1 1 1       1         1   1 1   1         2 1           1 64
65 15     1           1             1           2   1       1       1 2         1 1                   1           1 1 65
66 16       1   1       1   1 2                   1     2           1 1               1     2 1       1               66
67 19 1   1 2               1         1   1 1           1         1   1       1     1       1   1 1   1 1         1   67
68 21       1 1       2 2         2   1         1     1       1 2           1             2     1       2           1 68
69 24   2       1 1 1 1 1     1 1   1   2 1   1 1                 2 1     1   1               1     1         2       69
70 21 1 1       2   2         1               1   1         1 1 1     1       1   1             2     1     1       2 70
71 19         1 1     1     1         1   1             1   2     1             1 1 1   1   1           1     2 1     71
72 12                           1       1       1 1               1 1               1 1                       1 2   1 72
73 7               1       1   1                               1             1 1                           1         73
74 11           1   1           1 1 1                       1             1             1   1         1             1 74
75 25 1 2 2 1       1     2 1   1   1 1       1   1   2   1         1             1 1 1     1   1                 1   75
76 14 1           1   1 1 1                               1         1 1 1     1   1 1                   1     1       76
77 22 1 2           1 1 1 2 1   1 1     1     1 1           2           1                         1 1     1     1 1   77
78 19   1       1 1         1     1     1 1 1         1     1 2 1         1     1       1     1     1         1       78
79 17               1   2   1 1                           1         1           1   1 3 1   1 1                 2     79
80 16     1       2                           1     1     1 1             1       1           1 1 1   1   1 1     1   80
81 19   1                           1         1       1         1       1 2     1   1 2 1 2 2   2                     81
82 21         1       1   1 1           1 2 1 1 1   2   1 1         1   1   1               1               1   2     82
83 13                   1   2       1 1                             1     1       1   2 1         1               1   83
84 14     1     1               1         1         1   2               1       1   1   1     1   1 1                 84
85 16 1           1               2         1   1 1           1               1 1                       1 2   1     2 85
86 16           1       1   2     1 1     1       1 2               1     1 1               1       1         1       86
87 13                   2           1 1         1     1 1     1     1               1 1       1       1               87
88 19   1 1       1   1 2   2           1 1         1     1     1           1 1   1   1 1                     1       88
89 13     1                     1         1   1   1 1 1 2 1           2                                           1   89
90 13         1   1                       1     3   1   1     1       1       1         1                           1 90
91 14                 1 1   1     1 1               1     2       1     1                       1     1         1 1   91
92 13 1   1     1                                       1 1     1   1   1         1                     1       2   1 92
93 13 1     1           1         2   1             1     1 1         1       1                   1         1         93
94 12 1           1       1             1         1 1   1                   1   1         1         1 1               94
95 16 1 1           2 1                 1                         1         1               1 1     1 1     2 1     1 95
96 9               1                               1             1         1   1     1   1       1       1           96
97 14   1           2 1         1   1                               1       1       1             1 1 1 1 1           97
98 15 1       1     1     1     1   1 1 1                 1     1       1 1   1       1               1               98
99 16 2             1   1       1             1 1         1   1           1 1 1           1 1   1             1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
10
/
03
09
/
03
08
/
03
07
/
03
06
/
03
05
/
03
04
/
03
03
/
03
02
/
03
01
/
03
28
/
02
27
/
02
26
/
02
25
/
02
24
/
02
23
/
02
22
/
02
21
/
02
20
/
02
19
/
02
18
/
02
17
/
02
16
/
02
15
/
02
10
/
02
09
/
02
08
/
02
07
/
02
06
/
02
05
/
02
04
/
02
03
/
02
02
/
02
01
/
02
31
/
01
30
/
01
29
/
01
28
/
01
27
/
01
26
/
01
25
/
01
24
/
01
23
/
01
22
/
01
21
/
01
20
/
01
19
/
01
18
/
01
17
/
01
16
/
01
15
/
01
14
/
01
13
/
01
12
/
01
11
/
01
10
/
01
Ngày
/
Tháng